รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.     
  2. นางสาวพจนา ธิรามนตร์, วิทยากร 8 ว.     
  3. นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ, วิทยากร 6     
  4. นายจันทมร สีหาบุญลี, วิทยากร 6     
  5. นางสาวปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากร 5     
  6. นางสาววิมลรักษ์ ศานติธรรม, วิทยากร 5     
  7. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร 4     
  8. นางสาวอัญชลี จวงจันทร์, วิทยากร 4     
  9. นางสาวธณัฐดา หาเรือนศรี, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-06-14
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :