รายงานการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยแรงงาน ประจำปี 2559 เรื่อง ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยแรงงาน ประจำปี 2559 เรื่อง ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30–13.30 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ผู้เข้าร่วม :

นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2559-02-25
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
แฟ้มข้อมูล :