รายงานการเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) ครั้งที่ 84

รายงานการเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) ประจำปี 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2561

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารัษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด 
นางอาริยา สุขโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 
นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารัษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
นางสาวจิดาภา ทับเกษมปิติโสภา, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด 
นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
นางสาวอรพรรณ สินธ์ศิริมานะ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

วันที่เข้าร่วม :
2561-08-24 ถึง 2561-08-30
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม IFLA
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ