รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม สมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2561

ผู้เข้าร่วม :

ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

วันที่เข้าร่วม :
2561-10-30 ถึง 2561-11-02
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม APLAP
ผู้เรียบเรียง :
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ