ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทย

Script Writer
มาลินี คงรื่น, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2016-10
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา