ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทย

ผู้เรียบเรียง :
มาลินี คงรื่น, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
วันที่ออกอากาศ :
2559-10
ประเภทสิ่งพิมพ์ :
หน่วยงานที่เผยแพร่ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา