พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

Script Writer
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2016-10
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา