พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ผู้เรียบเรียง :
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่ออกอากาศ :
2559-10
ประเภทสิ่งพิมพ์ :
หน่วยงานที่เผยแพร่ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา