รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563

รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563

รายงานฯ จำนวน 273 หน้า ฉบับนี้ คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ได้จัดทำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา ใช้วิธีการติดตามวิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินงานและวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มีความชัดเจน น่าเชื่อถือด้วยการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในมิติที่หลากหลายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการอาทิเช่น

1. ในการจัดทำงบประมาณควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศควรมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติดังกล่าว

2. หน่วยรับงบประมาณควรทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดรับควรมีการกำหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนและสำนักงาน ก.พ.ร. จะต้องใช้เป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย

3. หน่วยรับงบประมาณควรกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impacts) มากกว่าผลผลิต (Outputs) และให้ความสำคัญกับความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม (Holistic) 

4. หน่วยรับงบประมาณควรให้ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญภายใต้แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุนไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น สามารถกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา

 

ที่มา : คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา. (2564). รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563. (https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/581414)

ผู้จัดทำ :
นราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
เพชรินทร์ ชัยศรี, เจ้าพนักงานห้องสมุดอาวุโส กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment