การจัดการการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์

ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งมักจะมีองค์ประกอบ และภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็วเสมอ ดังนั้น ในการบริหารงานหรือองค์การ โดยทั่วไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมแผนการบริหารหรือจัดการการเปลี่ยนแปลงไว้รองรับ หนังสือเล่มนี้ คือคำตอบสำหรับเรื่องนี้โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ องค์การกับการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปองค์การ และกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด การดำเนินการเปลี่ยนแปลง องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ตลอดจนแนวโน้มสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต 

หนังสือ "การจัดการการเปลี่ยนแปลง" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการ ได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. (2562). การจัดการการเปลี่ยนแปลง. [HD 58.8 ก412ก 2562]

ผู้จัดทำ :
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
เพ็ญภาทิพย์ ธรรมเพ็ชร, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on