อินโฟกราฟิก เรื่อง e-KYC (Electronic Know Your Customer) นวัตกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: เมื่ออัตลักษณ์ของบุคคลกลายเป็นรหัสผ่าน

อินโฟกราฟิก เรื่อง e-KYC (Electronic Know Your Customer) นวัตกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: เมื่ออัตลักษณ์ของบุคคลกลายเป็นรหัสผ่าน
Author:
พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
หน่วยงาน :
No. of Pages:
1
Year:
2020

การทำความรู้จักลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) 
การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบริการสัมยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องหารหรือลดอุปสรรคและภาระของกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [e-KYC (Electronic Know Your Customer) นวัตกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: เมื่ออัตลักษณ์ของบุคคลกลายเป็นรหัสผ่าน]