General Knowledge

อินโฟกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเลื่อนยศตำรวจ

การเลื่อนยศของตำรวจ

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2554

8.2 ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้นต้องมีจํานวนปีที่รับราชการตามข้อ 8.1 ยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิดังต่อไปนี้ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

    8.2.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสี่ปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี

อินโฟกราฟิก เรื่อง รูปประติมากรรม หินอัด 4 รูป ภายในบริเวณรัฐสภา ถ.อู่ทองใน

รูปประติมากรรม หินอัด 4 รูป ภายในบริเวณรัฐสภา ถ.อู่ทองใน

รูปประติมากรรมหินอัด มี 4 รูป คือ

  1. รูปปั้นผู้หญิงยืนแบกหม้อน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของน้ำ
  2. รูปปั้นผู้หญิงแบกท่อนไม้ เป็นสัญลักษณ์ของดิน
  3. รูปปั้นไฟ เป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน
  4. รูปปั้นนก เป็นสัญลักษณ์ของลม ​

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของรัฐสภาไทย

อินโฟกราฟิก เรื่อง แนวคิดย้ายเมืองหลวง จังหวัดที่เคยถูกเสนอให้ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่/เมืองหลัก

แนวคิดย้ายเมืองหลวง จังหวัดที่เคยถูกเสนอให้ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่/เมืองหลัก

ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีแนวคิดจะย้ายเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมามีการเสนอให้ย้ายยังหวัดต่าง ๆ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหากรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อาจประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร จึงได้มีการเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรืออาจสร้างแนวป้องกันกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล 

อ่านเพิ่มเติม

อินโฟกราฟิก เรื่อง AI The Future : 5 ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

"แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565–2570)"
เรียบเรียงโดยคุณอัญชลี จวงจันทร์ กลุ่มงานวิจัยและพััฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเผยแพร่ในรายการ "ร้อยเรื่องเมืองไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565–2570)
 

อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น

"ราชการส่วนกลาง" ได้แก่ กระทรวง และกรมหรือเทียบเท่า

"ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น"

"หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น" ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ กองทุนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) ​

ข้อมูลจาก สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ" ซึ่งคุณโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ นิติกร สำนักกฎหมาย ได้สรุปตีพิมพ์ลงใน วารสาร จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2566)

อินโฟกราฟิก เรื่อง ทําไมต้องปุ๋ยสั่งตัด


ปุ๋ยเป็นค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนถึง 15% ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น 92% จึงเกิดแนวคิด “ปุ๋ยสั่งตัด” จุดเด่นคือ การใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารพืชเหมาะสมตามค่าการวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความ ปุ๋ยสั่งตัดแก้ปัญหาปุ๋ยเคมีแพง

อินโฟกราฟิก เรื่อง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มาตรการของรัฐที่ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เริ่ม 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2565

ภาครัฐสนับสนุนเงิน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บ. : คน : วัน วงเงินต่อคน 1,200 บาท จำนวนผู้ได้รับสิทธิเดิม 27.98 ล้านราย

ต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Application "เป๋าตังค์" ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

ต้องเริ่มใช้สิทธิภายใน 28 ก.พ. 2565 หากพ้นระยะเวลาจะถูกตัดสิทธิ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ธนาคารสีเขียว

ธนาคารสีเขียว (Green Bank) มีเป้าหมายในการเพิ่มสินเชื่อช่องทางใหม่ โดยใช้ “ไม้ยืนต้น”
เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน เพิ่มทรัพย์สิน รายได้ อาชีพ และธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับประชาชน
ลดปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มพื้นที่สีเขียว
แก้ปัญหา PM 2.5
แก้ปัญหาโลกร้อน
เพิ่มคาร์บอนเครดิตของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านธนาคารสีเขียว (Green Bank) : ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

Subscribe to General Knowledge