อินโฟกราฟิก เรื่อง CPTPP คืออะไร?

อินโฟกราฟิก เรื่อง CPTPP คืออะไร?
Author:
นริศรา เพชรพนาภรณ์
No. of Pages:
1
Year:
2020

CPTPP คืออะไร?

CPTPP มีชื่อเต็มว่า Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership คือ ความตกลงการค้าเสรีของหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 11 ประเทศ

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 10 มิ.ย. 2563 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP จำนวน 49 คน ใช้เวลาในการพิจารณา 30 วัน

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษวันพุธที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2563

Hot Issue (ต.ค. 2561) [CPTPP โอกาสและความท้าทายของไทย]