อินโฟกราฟิก เรื่อง กฎหมายอ้อยและน้ำตาลทราย

อินโฟกราฟิก เรื่อง กฎหมายอ้อยและน้ำตาลทราย
Author:
นราภัทร เพชรมณี
No. of Pages:
1
Year:
2023

กฎหมายอ้อยและน้ำตาลทราย
บทความร้อยเรื่องเมืองไทยเรียบเรียงโดยคุณวิริยะ คล้ายแดง กล่าวถึงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย 2 ฉบับ ได้แก่
  - พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ประกาศใช้ 9 ส.ค. 2527 มีบทบัญญัติ 11 หมวด 87 มาตรา กำกับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย การบริหารจัดการในไร่อ้อย การผลิตในโรงงานน้ำตาล การส่งออก การแบ่งปันผลประโ่ยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล
  - พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศใช้ 24 ธ.ค. 2565 มีสาระสำคัญ เช่น เพิ่มบทบัญญัติให้คกก.อ้อยและน้ำตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจำหน่าย การนำเข้าน้ำตาลทราย การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อไม่ให้ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

บทความร้อยเรื่องเมืองไทย

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :