รายงานการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว การสัมมนา "ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero"

การประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมกับจัดประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของชมรมห้องสมุดสีเขียว เรื่องห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero ซึ่งเป็นงานประชุมคาร์บอนนิวทรัล (มีการคำนวณและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 นาฬิกา เป็นเวลา 1 วัน ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Subject(s) & Keyword(s)
ห้องสมุดสีเขียว
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
ชมรมห้องสมุดสีเขียว
Participants

ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

ศรุดา พรมสิทธิ์, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

Event Date
2023-11-01
Year
2023
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
ศรุดา พรมสิทธิ์, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ