รายงานผลการจัดกิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 3 การบรรยาย หัวข้อ “SMART Library ในมิติของหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดเฉพาะ”

รายงานผลการจัดกิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 3 การบรรยาย หัวข้อ “SMART Library ในมิติของหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดเฉพาะ” ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา (ผ่านโปรแกรม Zoom)

Participants

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 148 คน แบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกลุ่มงานห้องสมุดและกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.1 ของกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 23.6 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด) รวมทั้งมีผู้สนใจจากห้องสมุดอื่น ๆ 112 คน เช่น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นต้น แต่จากการสังเกตพบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระบบ Zoom มากกว่าจำนวนที่ลงทะเบียน โดยบางช่วงมีจำนวนสูงถึง 196 คน

Event Date
2022-04-19
Year
2022
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ