เครดิตบูโร (Credit Bureau)

Script Writer
พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2021-08
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เป็นระยะ ๆ ในประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทุกภาคส่วนต้องหยุดชะงัก ประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจขาดรายได้ หรือมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย ซึ่งผู้มีหนี้สินอาจเกิดการค้างชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน ทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งมีความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการให้กู้ยืมและป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น สถาบันการเงินจึงนำข้อมูลเครดิตมาเป็นปัจจัยพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมและวินัยทางการเงินของเจ้าของข้อมูล และความตั้งใจในการชำระหนี้และความน่าเชื่อถือหรือที่เรียกว่า "เครดิต"

ปัจจุบันข้อมูลเครดิตถูกจัดเก็บไว้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau) หรือที่เรียกว่า "เครดิตบูโร" ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตที่ได้รับอนุญาตเพียงแห่งเดียวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545โดยสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่เป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตมีหน้าที่นำส่งรายงานและส่งข้อมูลเครดิตลูกค้าของตน ดังนี้ 

1) ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และกรณีที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระสินเชื่อ ประวัติการชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิต รวมทั้งสถานะบัญชีของลูกค้าแต่ละรายให้บริษัทข้อมูลเครดิตเป็นรายเดือนไปจนกว่าสินเชื่อนั้นจะได้รับการชำระเสร็จสิ้น แต่ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้และค้างชำระเกิน 90 วัน สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลสินเชื่อคงค้างให้บริษัทต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ค้างชำระเกิน 90 วัน และทางบริษัทข้อมูลเครดิตจะเก็บข้อมูลเครดิตที่ได้รับจากสถาบันการเงินไว้ในฐานข้อมูลต่อไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่บริษัทข้อมูลเครดิตได้รับข้อมูลจากทางสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ เมื่อได้รับข้อมูลจากสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตจะต้องทำการประมวลผลข้อมูลจากสมาชิกหรือจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีหน้าที่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อและการออกบัตรเครดิต โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนทุกครั้ง เว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เป็นอย่างอื่น และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรม เจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิดังต่อไปนี้

1) สิทธิที่จะได้รับรู้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตเก็บรักษาข้อมูลใดของตน
2) สิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน
3) สิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
4) สิทธิที่จะโต้แย้งเมื่อทราบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง
5) สิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของตนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6) สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุแห่งการปฏิเสธคำขอสินเชื่อหรือบริการจากสถาบันการเงินในกรณีที่สถาบันการเงินใช้ข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธคำขอสินเชื่อ และ 
7) สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

ทั้งนี้ ประชาชนเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรเพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนก่อนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 200 บาท ในช่องทาง ดังนี้

1. กรณีขอรับข้อมูลทันทีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก และศูนย์ตรวจเครดิตบูโรห้างเจ-เวนิว (นวนคร)

2. กรณีขอรับบริการแบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ด้วยโมบายแอปพลิเคชันได้แก่ KKP Mobile, ttb touch และ Krungthai Next

3. กรณีขอรับบริการแบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้แก่
3.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
3.2 การใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
3.3 การใช้โมบายแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนธนาคารมือถือของธนาคารกรุงไทย ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต และธนาคารเกียรตินาคินภัทร
3.4 การใช้ธนาคารออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีและธนาคารกรุงไทย
3.5 ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เครดิตบูโรอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ รูปแบบ และเวลาในการให้บริการ ดังนั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าของข้อมูลหรือประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลน์แอปพลิเคชันของเครดิตบูโร หรือที่อีเมล [email protected]

ภาพปก