แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ Sharing Economy ของไทย

Script Writer
ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงศ์, นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2017-12
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพปก