การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Script Writer
ศรันยา สีมา, นิติกรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
Broadcast Date
2018-10
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพปก