การแก้ไขปัญหาการทุจริตจากการบริการภาครัฐ: โครงการต้นแบบ Citizen Feedback

Script Writer
พิธุวรรณ กิติคุณ, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2018-12
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพปก