การตรวจสอบโฉนดที่ดินด้วยระบบออนไลน์

Script Writer
โชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2022-11
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

โฉนดที่ดินเป็นหนังสือสำคัญที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกโดยกรมที่ดิน ฉะนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและมีโฉนดที่ดินไว้ในครอบครองย่อมมีสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ และสามารถนำที่ดินแปลงนั้นไปใช้ทำประโยชน์ต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย โดยในโฉนดที่ดินจะบ่งบอกถึงตำแหน่งที่ตั้งและเลขโฉนดที่ดินอยู่บริเวณด้านบนของโฉนด ซึ่งมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ๆ ได้แก่ 

1) เลขที่ระวาง 

2) เลขที่ดิน 

3) หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการและค้นหาโฉนดที่ดินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ในกรณีมีการตรวจสอบโฉนดที่ดินโดยตรงกับสำนักงานที่ดินหรือกรมที่ดิน) 

4) ชื่อผู้ครอบครองโฉนดที่ดิน 

5) รายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดินนั้น ๆ เช่น จำนวนเนื้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) รวมทั้งรูปแผนที่ อีกทั้งมีการบอกมาตราส่วนที่ใช้ในการรังวัดที่ดินแปลงนั้นด้วย

ในอดีตที่ผ่านมาการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน บริเวณที่ตั้งของแปลงที่ดินหรือรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะประชาชนจำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินในการขอข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่ตนเองถือครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากที่ดินที่ตนเองถือครองนั้นไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ตนอยู่อาศัย ก็ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เพื่อดำเนินการ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เรียกได้ว่าเพียงแค่ปลายนิ้วก็สามารถที่จะตรวจสอบโฉนดที่ดินแบบออนไลน์ได้ทันที

กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและการรังวัดที่ดิน ซึ่งมีสำนักงานที่ดินกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงมีนโยบายที่จะยกระดับการให้บริการประชาชน โดยผลักดันให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อกรมที่ดินสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่มีชื่อเรียกว่า “LandsMaps” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการค้นหาระวางที่ดิน ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดิน และตรวจสอบโฉนดที่ดินออนไลน์ รวมทั้งการตรวจสอบแปลงที่ดิน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปจากเดิมที่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อดูแปลงที่ดินหรือโฉนดที่ดินด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และยังรองรับทั้งระบบไอโอเอส (iOS) และระบบแอนดรอยด์ (Android) อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ ครบครันทั้งการดูแปลงที่ดินแบบ Street View หรือการค้นหาสำนักงานที่ดินจังหวัด กล่าวได้ว่าเป็นการตอบโจทย์การใช้งานเรื่องความสะดวก รวดเร็วได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ความสะดวกอย่างหนึ่งของแอปพลิเคชัน คือ สามารถเชื่อมต่อกับ Google Map บนมือถือเพื่อนำทางไปยังที่ดินแปลงนั้น ๆ ได้ทันที โดยนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลซ้อนทับชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 34 ล้านแปลง โดยได้มีการบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อาทิ 

1) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” 

2) กรมธนารักษ์ ในการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน 

3) กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้าใช้งานแล้ว รวม 11,683,874 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 67,930 ครั้ง  โดยพบว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงวันละ 12,621 ครั้ง และมีผู้เข้าใช้งานรวมตั้งแต่ปี 2563-มิถุนายน 2565 จำนวน 97,115,530 ครั้ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์มากกว่า 42 หน่วยงาน 

โฉนดที่ดินออนไลน์ หรือ “LandsMaps” จึงนับว่าเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการของกรมที่ดินที่ต้องการยกระดับการพัฒนางานบริการ และคุณภาพของการให้บริการของสำนักงานที่ดินสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดินออนไลน์ที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้โดยง่าย ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่กรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินที่ตนเองถือครองอยู่ หรือต้องการตรวจสอบลักษณะที่ดินก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย หรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งการตรวจสอบโฉนดที่ดินออนไลน์นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการถูกหลอกลวง หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินได้ในอนาคต

ภาพปก