รายงานวิจัย เรื่อง การสนับสนุนงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

The Academic Support Services of the Secretariat of the House of Representatives in the Legislative Process
Author
คณะทำงานวิจัย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
No. of Pages
142
Year
2562
Research Types
Research by the Bureau of Academic Services