รายงานการวิจัย เรื่อง มาตรการกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสินค้าอาหารในประชาคมอาเซียน : บทเรียนสำหรับประเทศไทย

Author
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
เจษฎ์ โทณะวณิก
ร.ต.อ. ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท์
จุฬา จงสถิตย์ถาวร
เบญญา วงศ์สว่าง
No. of Pages
316
Year
2560
Research Types
Research by Institutes & Independent scholars
Sponsorship:
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2558