บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ วารสาร และสื่ออื่น ๆ ที่ต้องการใช้งานเข้าห้องสมุดได้ ผ่าน 4 ช่องทาง คือ

   ทางระบบแนะนำหนังสือแบบออนไลน์ (Purchase suggestions)

   ทาง Facebook

   ทาง mail: [email protected]

   ทางโทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5711