ผลงานวิจัยของรัฐสภา

โดย ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, เจษฎ์ โทณะวณิก, ร.ต.อ. ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท์, จุฬา จงสถิตย์ถาวร, เบญญา วงศ์สว่าง (2560)
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2557)
โดย ศตพล วรปัญญาตระกูล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)