บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบค้นหาทรัพยากรในรูปแบบฉบับพิมพ์

สามารถค้นหาทรัพยากรในรูปแบบฉบับพิมพ์ได้จากระบบค้นหาหนังสือและสิ่งพิมพ์ (OPAC) โดยสิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสือกฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก สิ่งพิมพ์รัฐบาล เอกสาร วารสาร นิตยสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุ 

   ไปยัง: ระบบค้นหาหนังสือและสิ่งพิมพ์


ระบบค้นหาทรัพยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand: LIRT) โดยทรัพยากรที่มีให้บริการครอบคลุมหนังสือ วารสาร งานวิจัย เอกสารการประชุมสภา เอกสารกฎหมาย และเอกสารในวงงานรัฐสภา

   ไปยัง: คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ


ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย Lexis Advance และ Westlaw ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทวิเคราะห์ ProQuest ฐานข้อมูลด้านการศึกษา EBSCO ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2ebook และวารสารออนไลน์ Foreign Affairs

   ไปยัง: รายการฐานข้อมูลออนไลน์