ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

        คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดขึ้นตามมาตรา 32 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุม 10 เรื่อง ตามมาตรา 35 การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องแล้วเสร็จภานใน 120 วัน นับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการ จํานวน 36 คน


เอกสารเผยแพร่

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

ข้อมูลคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

TH