พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English

พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English

ด้วยระบบและวิธีการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบเดิม ที่ว่าด้วยการท่องศัพท์ และการอ่านพร้อมท่องจำประโยคสนทนา เป็นการเรียนแบบท่องจากตัวหนังสือและประโยค ทำให้ผู้เรียนจำภาษาอังกฤษและประโยคคำแปลภาษาไทยแถมไปด้วย เกิดปัญหาต่อกระบวนการพูดภาษาอังกฤษ นั่นคือ จากการคิด เปลี่ยนไปเป็นประโยคภาษาไทย แล้วจึงแปลไปเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ทำให้การพูดช้า ไปจนถึงพูดไม่ถูกไปเลย เพราะประโยคภาษาอังกฤษหลายประโยค ไม่สามารถแปลตรง ๆ จากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษได้ วิธีการพูดก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ควรตัดช่วงการเปลี่ยนเป็นประโยคภาษาไทยออกไป ด้วยการจำหรือท่องเป็นภาพ เพื่อเก็บข้อมูลภาพไว้ในความคิด เมื่อเจอสถานการณ์จริงหรือตรงกับภาพใด จะสามารถพูดภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับภาพนั้นออกมาได้ทันที

การจดจำภาพ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ด้านสมองของผู้เชี่ยวชาญทางสมองทั่วโลกว่า เป็นวิธีการที่ได้ผลกับการเรียนรู้ทุกประเภท ดังนั้น การหยิบยกทฤษฎีจินตภาพ ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการสร้างภาพให้เกิดขึ้นในใจมาใช้กับการเรียนรู้ภาษา โดยใช้ รูป และ Mind Map เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพขึ้นในใจของผู้เรียน

หนังสือเล่มนี้ใช้การบรรยายด้วยภาพ Diagram และใช้ Mind Map ที่ทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสิ่งที่ควรพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งง่ายกว่า และทำให้ผู้อ่านจดจำได้แม่นกว่าการท่องจำแบบเดิม พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ และบทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการอ่านออกเสียงคำและประโยคให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา

 

ที่มา : P.P.P. (2558). พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English.

ผู้จัดทำ :
บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วิลาวรรณ์ บุตดา, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วันที่

แสดงความเห็น