CFR กลไกขับเคลื่อนให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ

CFR กลไกขับเคลื่อนให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและกระบวนการทำ CFR ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการผลงานในองค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของการบริหารผลงานที่มีความต่อเนื่องนั้น จำเป็นต้องใช้การพูดคุยที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้และไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ ซึ่งกระบวนการนี้ คือ CFR (Conversation, Feedback, Recognition) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการวัดผลงานขององค์กรทั้งที่อยู่ในรูปแบบการวัดผลงานเชิงตัวเลข อาทิ BSC, KPIs, OKRs และการวัดผลงานเชิงพฤติกรรม Competency 

เนื้อหาแบ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ CFR และส่วนของกระบวนการทำ ประกอบด้วย แนวคิดและกระบวนการทำ Conversation ที่มีคุณภาพเกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน แนวคิดและกระบวนการทำ Feedback ซึ่งเป็นเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ทำให้เกิดแนวทางพัฒนาอยู่เสมอ แนวคิดและกระบวนการทำ Recognition เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและเติมพลังในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย การยกย่อง ชื่นชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่องในองค์กร 

ทั้งสามส่วนเป็นสิ่งที่ผู้เขียนมุ่งเน้นเพราะเป็นกระบวนการขับเคลื่อนผลงานตามที่หัวหน้างานคาดหวังให้เกิดขึ้นจริง และพนักงานสามารถเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจสำหรับหัวหน้างานที่ต้องดูแลผลงานของพนักงาน และช่วยผลักดันให้การสร้างผลงานของพนักงานประสบผลสำเร็จ และยังเหมาะกับพนักงานที่ต้องพูดคุย รับฟังข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน เพื่อนำแนวคิดไปต่อยอดกับการทำงานและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

หนังสือ "CFR กลไกขับเคลื่อนให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ" นี้พร้อมให้บริการท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2563). CFR กลไกขับเคลื่อนให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ. [HF 5549 อ631ซ 2563]

ผู้จัดทำ :
พจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สุพัณดา สุภาพ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่