ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นประการสำคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด

การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญมากสำหรับทุกคน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน การศึกษานอกจากจะช่วยให้มีความรู้แล้วยังช่วยให้รู้จักเข้าสังคมและพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสม และได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทั้งบุคคลและประเทศชาติต่อไป

ในปัจจุบันได้มีแนวคิดแบบใหม่ ๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิรูปการศึกษา ด้วยมุมมองที่ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันและต่างก็มีเอกลักษณ์ของตน เป็นการนำแนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย แนวคิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับคือ "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" หรืออาจเป็นที่รู้จักกันว่า "ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" "เด็กเป็นศูนย์กลาง" หรือ "นักเรียนเป็นศูนย์กลาง"

ประเทศไทยก็ได้มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน โดยมีการออกกฎหมายต่าง ๆ มารองรับกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งที่ประกาศใช้ในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยในมาตรา 22 ได้ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่จะนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

หนังสือ "ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : สิมธิพล  อาจอินทร์. (2563). ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. [LB 1060 ส723ศ 2563]

ผู้จัดทำ :
สุนิดา บุญญานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
อรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่