โซเวียตสมัยสตาลิน (Stalin's Soviet)

โซเวียตสมัยสตาลิน (Stalin's Soviet)

...ทรราชหรือวีรบุรุษ...

โจเซฟ สตาลิน เป็นนักปฏิวัติรัสเซียเชื้อสายจอร์เจีย และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตระหว่าง ค.ศ. 1927-1953 เป็นบุคคลที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้งมากที่สุดคนหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 สตาลินพยายามสร้างรัฐสังคมนิยมโซเวียตให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ทางการเมืองและความฝันของวลาดิมีร์ เลนิน ผู้นำการปฏิวัติรัสเซีย ถึงแม้เลนินจะสถาปนารัฐสังคมนิยมโซเวียตรัฐแรกของโลกขึ้นได้สำเร็จ แต่สตาลินเป็นผู้สานต่อการดำเนินงานดังกล่าว โดยการรวบรวมดินแดนของรัสเซียและยุโรปตะวันออกเข้าด้วยกัน ทำให้สหภาพโซเวียตเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมที่ล้าหลังเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าและเข้มแข็งภายในเวลาอันรวดเร็วตามแนวความคิด "สังคมนิยมภายในประเทศเดียว" สตาลินยังร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกทำสงครามกับเยอรมนีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จนจักรวรรดิไรค์ที่ 3 ล่มสลาย ทั้งทำให้สหภาพโซเวียตเป็นประเทศอภิมหาอำนาจหลัง ค.ศ. 1945 และขยายอำนาจสร้าง "จักรวรรดิ" ในยุโรปตะวันออกได้สำเร็จ ตลอดช่วงการปกครอง 24 ปีเต็ม แนวความคิดลัทธิสตาลิน (Stalinism) และยุคสมัยสตาลินที่เขาสร้างขึ้นกลายเป็นประเด็นของการอภิปรายโต้แย้งที่มีสีสันที่สุดในประวัติศาสตร์โซเวียต

ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านในเรื่องที่สตาลินพยายามสานความฝันและอุดมการณ์ปฏิวัติของเลนินให้บรรลุเป้าหมายจนสหภาพโซเวียตกลายเป็นประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งและเป็นอภิมหาอำนาจ โดยเริ่มจากประวัติชีวิตตอนต้นของสตาลิน บนเส้นทางปฏิวัติ ค.ศ. 1917 บนเส้นทางแห่งอำนาจ ค.ศ.1918-1928 การสร้างรัฐโซเวียตใหม่ ค.ศ. 1928-1936 การพยายามรักษาอำนาจ การใช้อำนาจพรรค ผู้นำและรัฐกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วงระยะเวลา 24 ปี ของการปกครองประเทศแบบเด็ดขาด (1929-1953) การกวาดล้างใหญ่และสงครามมหายุทธการกอบกู้ปิติภูมิ ค.ศ. 1941-1945 การสร้างระเบียบใหม่หลังสงคราม พร้อมบทส่งท้าย สตาลิน-ทรราชหรือวีรบุรุษ 

หนังสือ "โซเวียตสมัยสตาลิน (Stalin's Soviet)" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : สัญชัย สุวังบุตร. (2560). โซเวียตสมัยสตาลิน (Stalin's Soviet). [DK 268.S8 ส553ซ2560]

ผู้จัดทำ :
อารีรัตน์ วิชาช่าง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สุพัณดา สุภาพ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่