สาระสังเขปบทความวารสาร ฉบับที่ 5 : พฤษภาคม 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
05
จำนวนหน้า :
28

 

สาระสังเขปบทความวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย

หมวดกฎหมาย

บทบัณฑิตย์

 • ศุภกิจ แย้มประชา. (มกราคม-มีนาคม 2562). ทำความรู้จักกับประมวลกฎหมายอาญามาเลเซีย. บทบัณฑิตย์, 75(1), 66-89.
 • สรวิศ ลิมปรังษี. (มกราคม-มีนาคม 2562). กฎหมาย 4.0 Smart Contract สัญญาอัจฉริยะ : ความฝันและความจริง Law 4.0 Smart Contract - Expectation and Reality. บทบัณฑิตย์, 75(1), 45-65.
 • อรัชมน พิเชษฐวรกุล, และ ณัชชา สุขะวัธนกุล. (มกราคม-มีนาคม 2562). การใช้โดรนขนส่งสินค้าระยะใกล้. บทบัณฑิตย์, 75(1), 161-180.

วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine

 • กฤษฏ์ อุทัยรัตน์. (เมษายน 2562). ผ่าประเด็นบริหารคน ชี้ถูกผิดกฎหมายแรงงาน : หัวหน้าสั่งงาน ทางวาจา     ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ ถือเป็นคำสั่งโดยชอบ ถ้าสั่งงานเรื่องเดียวกัน แต่สั่งไปหลายคน ทำไมกฎหมายถือว่าคนสุดท้ายต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ ไปโดยอัตโนมัติ (ตอนที่ 1). วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(196), 59-61.
 • ปรานี สุขศรี. (เมษายน 2562). ค่าโทรศัพท์เป็น “ค่าจ้าง” ที่ต้องนำมาคำนวณเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมหรือไม่?. วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(196), 62-67.
 • พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. (เมษายน 2562). กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : อย่างไรถือว่าเลิกจ้าง (ตอนจบ). วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(196), 68-73.

วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร

 • ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, และ พิจิต ตราชูธรรม. (เมษายน 2562). หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) กับ (6). วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(451), 75-80.
 • ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล. (เมษายน 2562). จัดสวัสดิการให้ลูกจ้างอย่างไรให้เป็นประโยชน์ทางภาษีต่อนายจ้างแลลูกจ้าง. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(451), 35-39.
 • วินัย ปณิธานรักษ์ชัย. (เมษายน 2562). พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(451), 14-18.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

 • กฤษฎา เจริญพานิช. (กันยายน-ธันวาคม 2561). สิทธิการตั้งทนายความให้แก่จำเลยในศาลทหารตามหลักประชาธิปไตย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 20(60), 22-52.
 • ถวัลย์ รุยาพร. (กันยายน-ธันวาคม 2561). หลักประชาธิปไตยและบทบาทของทนายความในกระบวนกายุติธรรมทางอาญา. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 20(60), 141-151.
 • ธีรพงศ์ ธิติธางกูร. (กันยายน-ธันวาคม 2561). ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 20(60), 173-190.
 • พรพิพัฒน์ เบญญศรี. (กันยายน-ธันวาคม 2561). หลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของทหารตามหลักประชาธิปไตย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 20(60), 256-270.

หมวดรัฐศาสตร์

เทศาภิบาล

 • กองบรรณาธิการเทศาภิบาล. (เมษายน 2562). กัญชาและพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ. เทศาภิบาล, 114(4), 33-34.
 • ธนยศ หิรัญเนตร. (เมษายน 2562). ไขปัญหาคดีปกครอง : การรับผิดทางละเมิด กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ราชการ. เทศาภิบาล, 114(4), 35-39.

หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

การเงินธนาคาร

 • Special Interview KTBST มากกว่าโบรกเกอร์ ปั้นแพลตฟอร์มตอบโจทย์ลูกค้า. (พฤษภาคม 2562). การเงินธนาคาร, (445), 114-121.
 • 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 300 Best Public Companies of the year 2019. (พฤษภาคม 2562). การเงินธนาคาร, (445), 164-207.

ดอกเบี้ย

 • ก่อน/หลังเลือกตั้งเงินสะพัดแสนล้านยามแล้ง. (เมษายน 2562). ดอกเบี้ย, 39(454), 32-41.
 • ถึงคิวล้อมคอกธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์...!!! เบรกสินเชื่อเงินทอนห่วงหนี้ครัวเรือนสูง. (เมษายน 2562). ดอกเบี้ย, 39(454), 46-51.

วารสารการเงินการคลัง

 • บทสัมภาษณ์พิเศษคุณเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง “การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน”. (มกราคม-มีนาคม  2562). วารสารการเงินการคลัง, 31(98), 6-16.
 • ศิวพร พรหมวงษ์. (มกราคม-มีนาคม 2562). การพัฒนาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้ดีขึ้น. วารสารการเงินการคลัง, 31(98), 18-26.

หมวดสังคมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม

 • บ.บุหงามาศ. (พฤษภาคม 2562). ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2328. ศิลปวัฒนธรรม, 40(7), 174-181.
 • อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, และ กมล การกิจเจริญ. (พฤษภาคม 2562). “ปัญจราชาภิเษก”: วรรณกรรมตำราแบบแผนพิธีราชาภิเษกของสยาม เมื่อแรกสถาปนาพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์. ศิลปวัฒนธรรม, 40(7), 162-172.

หมวดทหาร/กองทัพ

นาวิกศาสตร์

 • พัน รักษ์แก้ว. (กุมภาพันธ์ 2562). จากปากบาราน่าเป็นกันตัง?. นาวิกศาสตร์, 102(2), 44-47.
 • วิเศษ นัจจนาวากุล. (กุมภาพันธ์ 2562). การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือ. นาวิกศาสตร์, 102(2), 48-54.