สาระสังเขปบทความวารสาร ฉบับที่ 7 : กรกฎาคม 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
07
จำนวนหน้า :
22

 

สาระสังเขปบทความวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย

หมวดกฎหมาย

วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร   

 • ชุมพร เสนไสย. (มิถุนายน 2562). ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. ต้องทำอย่างไร. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(453), 14-20.
 • ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. (มิถุนายน 2562). กลยุทธ์การวางแผนภาษีของแพทย์และทันตแพทย์ “ความแตกต่างระหว่างประเภทของเงินได้พึงประเมินที่แพทย์และทันตแพทย์ได้รับ”. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(453), 33-40.
 • ประพันธ์ คงเอียด. (มิถุนายน 2562). หลักการพื้นฐานของ “ภาษีสรรพสามิต” วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(453), 83-88.

วารสารวิชาการศาลปกครอง

 • กาญจนา ปัญญานนท์. (มกราคม-มีนาคม 2562). การคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีของตนภายในเวลาอันสมควร : ศึกษาอนุสัญญาคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองยุโรป คำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป กฎหมายอิตาเลียนและกฎหมายโปรตุกีส. วารสารวิชาการศาลปกครอง, 19(1), 1-30.
 • โรม ทีปะปาล. (มกราคม-มีนาคม 2562). การดำเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายสเปน. วารสารวิชาการศาลปกครอง, 19(1), 56-78.
 • ลัคนาวดี สายมิตร อรรถเษม. (มกราคม-มีนาคม 2562). การดำเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายไทยและแนวทางการดำเนินคดีแบบกลุ่มในศาลปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง, 19(1), 79-125.

หมวดรัฐศาสตร์

เทศาภิบาล      

 • ตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์. (มิถุนายน 2562). หลักเกณฑ์การออกคำสั่งทางปกครอง. เทศาภิบาล, 114(6), 29-37.
 • ทีมวิชาการเทศาภิบาล. (มิถุนายน 2562). พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 : กลไกการปฏิรูประบบงานภาครัฐ เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล. เทศาภิบาล, 114(6), 16-18.
 • นายรักษ์ ปกครอง. (มิถุนายน 2562). ประสบการณ์นายอำเภอ ตอน เมื่อทุกฝ่ายหลังพิงฝาที่นายอำเภอ. เทศาภิบาล, 114(6), 39-42.

หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

การเงินธนาคาร

 • แบงก์เจาะคนรุ่นใหม่เศรษฐี GEN Y รวยอันดับ 4 ในเอเชีย. (กรกฎาคม 2562). การเงินธนาคาร, (447), 146-154.
 • รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.). (กรกฎาคม 2562). การเงินธนาคาร, (447), 108-111.

ดอกเบี้ย

 • HUAWEI คุยกับ 4 กูรูไอทีเมื่ออเมริกาสั่งแบน...หัวเว่ย. (มิถุนายน 2562). ดอกเบี้ย, 39(456), 18-29.
 • ยอดขุนคลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์. (มิถุนายน 2562). ดอกเบี้ย, 39(456), 32-39.

วารสารบริหารธุรกิจ

 • นริศรา บุญบุตร และ ดวงพร พุทธวงศ์. (เมษายน-มิถุนายน 2562). ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวรองของไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองรองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. วารสารบริหารธุรกิจ, 42(162), 69-82.
 • วรัฏฐา หังศิริเวช และ ภิญรดา เมธารมณ์. (เมษายน-มิถุนายน 2562). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิฮิโระ. วารสารบริหารธุรกิจ, 42(162), 27-50.

หมวดสังคมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม

 • ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. (กรกฎาคม 2562). รัชกาลที่ 5 เอาพระราชหฤทัยใส่ และทรงคำนึงถึงคุณค่าของต้นไม้ ที่โปรดให้ปลูกทุกต้น. ศิลปวัฒนธรรม, 40(9), 20-23.
 • ศานติ ภักดีคำ. (กรกฎาคม 2562). ตามข้าหลวงไทยไปย้ายปราสาทขอม (8) “ปราสาทบายน” ในความทรงจำของวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย. ศิลปวัฒนธรรม, 40(9), 24-28.