สาระสังเขปหนังสือใหม่ ฉบับที่ 1 : มกราคม 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
01
จำนวนหน้า :
18 หน้า

 

สาระสังเขปหนังสือใหม่ในเล่มนี้ ประกอบด้วย

หนังสือหมวดประวัติอารยธรรม (C)

 • กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร. (2561). เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [CR4480 ศ528ค 2561]

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

 • ธิดา สาระยา. (2561). พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม. นนทบุรี: เมืองโบราณ. [DS582 ธ581พ 2561]

หนังสือหมวดภูมิศาสตร์ทั่วไป (G)

 • เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. (2561). แผนที่สร้างชาติ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. [G8025 ก743ผ 2561]

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)

 • อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2561). การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์. [JA76 อ231ก 2561]
 • โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : คู่มือภาคสนามว่าด้วยวินัย 5 ประการ สำหรับผู้บริหาร นักการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และทุกคนที่ใส่ใจเรื่องการศึกษาเรียนรู้. (2561). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. [LB2822.82 ร925 2561]

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

 • มานิตย์ จุมปา. (2559). หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. [KD5 ม453ห 2559]
 • ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2560). กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KE54 ช486ก 2561]
 • สุริยา ปานแป้น, และ อนุวัฒน์ บุญนันท์. (2561). หลักกฎหมายว่าด้วย วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KT104.2 ส866ห 2561]
 • พิศ ประณีตพลกรัง. (2560). กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. [KT73 ส832ก 2560]
 • สุพิศ ประณีตพลกรัง. (2560). กฎหมายคุมประพฤติ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ:    นิติธรรม. [KU175.1 ส832ก 2560]
 • สรารักษ์ สุวรรณเสรี, และ อาคม ศรียาภัย. (2560). ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต. กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์. [KE141 ส354ค 2560]
 • ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. (2560). คำอธิบายกฎหมายภาษีการรับมรดก. กรุงเทพฯ: แฮปปี้รูทีน. [KT101 ศ721ก 2560]

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักภาษาต่างประเทศ. (2561). ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐเกาหลี : มิติด้านนิติบัญญัติ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สผ 20 3.1 327.1 2561]

หนังสือหมวดนวนิยาย

 • ดาลตัน, วิลเลียม. (2561). ฟอลคอน หรือ การเผชิญภัยของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์. [FIC ด429ฟ 2561]