สาระสังเขปหนังสือใหม่ ฉบับที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
02
จำนวนหน้า :
20 หน้า

 

สาระสังเขปหนังสือใหม่ในเล่มนี้ ประกอบด้วย

หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป (A)

 • ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. (2561). พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). [AM79.T52 ป147พ 2561]

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

 • กระทรวงวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [DS586 ว394จ 2560]
 • พึงจิตต์ ศุภมิตร, ท่านผู้หญิง. (2560). ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. [DS586 พ812ต 2560]

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

 • ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2561). หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [HD260 ป618ห 2561]
 • วรรณดี สุทธินรากร. (2561). การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์. [H62.A13 ว247ก 2561]

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

 • พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, วิมาน กฤตพลวิมาน และ พีรพล ศรีสิงห์. (2561). กฎหมายสื่อสารมวลชน (พิมพ์ครั้งที่ 18). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. [KR11 พ759ก 2561]
 • โยธิน อินทรประสงค์. (2560). กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. [KJ63 ย842ก 2560]
 • นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2560). หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. [KE75 น424ห 2560]
 • ชูชาติ อัศวโรจน์. (2560). คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: นภัสสรการพิมพ์. [KI42 ช648ค 2560]
 • ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2561). คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KE150 ช486ค 2561]

หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Q)

 • โอ’นีล, แคที. (2561). บิ๊กดาต้ามหาประลัย: เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสังคม. กรุงเทพฯ: ซอลท์ พับลิชิ่ง. [QA76.9 B53 อ974บ 2561]

หนังสือหมวด ASEAN

 • เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ). (2559). การประกอบการระหว่างประเทศร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [ASEAN TX945 น785ก 2559]

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. (2561). รายงานประจำปี พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [พม03 1.1 2560]
 • กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (ม.ป.ป.). รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2560 ปีที่ 4 (ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม-ธันวาคม). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [พน05 7.3 333.79 2560]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 1. (2561). รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่องปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว09 7.3 354.37 2561]