สาระสังเขปหนังสือใหม่ ฉบับที่ 6 : มิถุนายน 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
06
จำนวนหน้า :
22 หน้า

สาระสังเขปหนังสือใหม่ในเล่มนี้ ประกอบด้วย

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

 • โชติ บดีรัฐ. (2561). วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [H62.2 ช821ว 2561]

 

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

 • ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2561). รัฐและนิติบุคคลมหาชน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KE43 ช486ร 2561]
 • ธรรมนิตย์ สุมันตกุล. (2561). การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KE54 ธ338ก 2561]
 • เดือนเด่น นาคสีหราช. (2561). ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KP118.1 ด933ภ 2561]
 • มานิตย์ จุมปา. (2561). หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. [KD5 ม453ห 2561]

หนังสือหมวดภาษาและวรรคดี (P)

 • ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2559. (2561). กรุงเทพฯ: กรมราชเลขานุการในพระองค์. [PL4209.5 ภ7 2559]

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [วท-1.1 2561]
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กองกฎหมายปกครอง. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [นร 09 1.2 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 1. รายงานการพิจารณาศึกษากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน). (2561). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 09 7.3 629.13 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 1. รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมของท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2561). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 09 7.3 388.4 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 1. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การส่งออกของไทยและอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทย เปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน. (2561). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 09 7.3 382.6 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 1. (2560). รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่มที่ 2 (กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 09 7.1 342.02 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 2. (2561). รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (the office of Strategy Management (OSM)). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 10 7.3 351 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 3. (2561). รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 18 7.3 378 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 3. (2561). รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 18 7.3 375 2561]