สาระสังเขปบทความวารสาร ฉบับที่ 3 : มีนาคม 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
03
จำนวนหน้า :
33

 

สาระสังเขปบทความวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย

หมวดกฎหมาย

บทบัณฑิตย์

 • นิธิพัฒน์ สินเพ็ง. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). แนวความคิดและปัญหาเกี่ยวกับการรับมรดกในกรณีที่บุคคลหลายคนถึงแก่ความตายพร้อมกัน. บทบัณฑิตย์, 74(4), 211-249.
 • ปวริศร์ กิจสุขจิต. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). Asian Values and the Rights of Older Persons คุณค่าแห่งเอเชียกับสิทธิของผู้สูงอายุ. บทบัณฑิตย์, 74(4), 55-78.
 • อุดม งามเมืองสกุล. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่อผู้อยู่อาศัย. บทบัณฑิตย์, 74(4), 250-271.
 • อุทิศ สุภาพ. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). ปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษ : การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา. บทบัณฑิตย์, 74(4), 79-93.

วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Society Magazine

 • กฤษฎ์ อุทัยรัตน์. (มกราคม 2562). ผ่าประเด็นบริหารคน ชี้ถูกผิดกฎหมายแรงงาน : สิ่งที่ฉันทำ “ชั่ว” ไป “ใจสั่งมา” สามารถ “ไล่ออก” ได้เลย. วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Society Magazine, 17(193), 71-73.
 • ปรานี สุขศรี. (มกราคม 2562). “ความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพในการรักษาพยาบาล”...เป็นเหตุผลและความจำเป็นที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน...มีสิทธิเลือกสถานพยาบาลหรือไม่?. วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Society Magazine, 17(193), 66-70.
 • พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. (มกราคม 2562). กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ลาออก (Resignation). วารสารธรรมนิติ  ฉบับ HR Society Magazine, 17(193), 74-79.

วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร

 • ชุมพร เสนไสย. (มกราคม 2562). ภาษีสรรพากร : การจัดเลี้ยงปีใหม่ให้ของขวัญ ของรางวัลแก่พนักงาน (ตอนจบ). วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร, 38(448), 51-54.
 • เพชรรัตน์ ศุภนิมิตกุลกิจ. (มกราคม 2562). ภาษีสรรพากร : ข้อคิด 5 ประการ ก่อนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพตนเอง. วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร, 38(448), 65-69.
 • สุวรรณ วลัยเสถียร. (มกราคม 2562). การวางแผนภาษี : กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร, 38(448), 34-35.

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา. (ธันวาคม 2561). การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(4), 970-990.
 • ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ. (ธันวาคม 2561). การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจำเลย: ศึกษากรณีการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(4),     991-1008.
 • มุนินทร์ พงศาปาน. (ธันวาคม 2561). การจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(4), 818-846.
 • สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. (ธันวาคม 2561). การศึกษาวิเคราะห์และยกร่างกฎหมายประกอบร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... . วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(4), 789-817.

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์

 • ณัฐนาฏ ฉั่วริยะกุล. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). การตีความการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา ผลกระทบและโอกาสสำหรับประเทศไทย Interpretation on Compulsory Licencing of Drug Patent : Impact and Opportunity for Thailand. วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, 7(2), 96-130.
 • ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). เหตุรำคาญอันเกิดจากการรุกล้ำของแสง Nuisance From Artificial Light Intrusiveness. วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, 7(2), 3-23.
 • พิชญ์ วิทยารัฐ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). คำพิพากษาศาลฎีกาน่าสนใจ : การฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาได้. วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, 7(2), 247-249.
 • พิชศาล พันธุ์วัฒนา. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). การคุ้มครองสัตว์และสิทธิในการรับมรดกของสัตว์เลี้ย The Animal Protection and The Right to Inherit of Pet. วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, 7(2), 27-43.

หมวดรัฐศาสตร์

เทศาภิบาล

 • กองบรรณาธิการเทศาภิบาล. (มกราคม 2562). ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” “Advancing Partnership for Sustainbility”. เทศาภิบาล, 114(1), 7-10.
 • นายรักษ์ ปกครอง. (มกราคม 2562). ก่อนจะมาเป็นการปกครองท้องที่ที่เมืองโบราณศรีมโหสถ. เทศาภิบาล, 114(1), 71-74. 
 • แม่นายปกครอง. (มกราคม 2562). คำแนะนำความประพฤติสำหรับข้าราชการหัวเมืองซึ่งมีตำแหน่งในการปกครอง (5). เทศาภิบาล, 114(1), 48-52. 

หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

การเงินธนาคาร

 • Fast & Fucused ยุทธศาสตร์ธนชาตขับเคลื่อนองค์กร. (กุมภาพันธ์ 2562). การเงินธนาคาร, (442), 110-115.
 • กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019. (กุมภาพันธ์ 2562). การเงินธนาคาร, (442), 184-198.

ดอกเบี้ย

 • ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บยส.) (มกราคม 2562). ดอกเบี้ย, 38(451), 18-30.
 • สุดยอดธนาคารแห่งปี 2561 Bank of The Year 2018. (มกราคม 2562). ดอกเบี้ย, 38(451), 32-40. 

วารสารบริหารธุรกิจ

 • สุธีรา ลิ้มรสเจริญ และคณะ. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดำเนินงานขององค์กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา. วารสารบริหารธุรกิจ, 41(160), 24-46. 
 • โสวิชญา สุปราณี, และ ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 41(160), 1-23.

หมวดสังคมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม

 • จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา. (กุมภาพันธ์ 2562). ความทรงจำและการปฏิวัติ: บทบาทของสมาคมลับและวรรณกรรมชาวจีนต่อการสร้างกระแสปฏิวัติปี 1911 ในบริติชมาลายา. ศิลปวัฒนธรรม, 40(4), 140-168. 
 • ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว. (กุมภาพันธ์ 2562). 140 ปีชาตกาล ครูบาศรีวิชัย: จากครูบาศรีวิชัยสู่กำเนิด “ครูบาคติใหม่” ในปัจจุบัน. ศิลปวัฒนธรรม, 40(4), 48-60. 

หมวดการทหาร

วารสารเสนาธิปัตย์

 • กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.. (มกราคม-เมษายน 2562). การประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก (IPACC) การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (IPAMS) และการประชุมนายทหารประทวนอาวุโส (SELF). วารสารเสนาธิปัตย์, 68(1), 7-14. 
 • วิทยาลัยการทัพบก. (มกราคม-เมษายน 2562). 9 วิทยาลัยการทัพบกกับการจัดการศึกษาแบบ E-Learning. วารสารเสนาธิปัตย์, 68(1), 82-90.