สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 : กันยายน 2563

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2563
เดือน :
09
จำนวนหน้า :
29

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดภูมิศาสตร์ทั่วไป (G)

การสื่อสารภัยพิบัติในญี่ปุ่น: บทเรียนจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกและภัยพิบัติในอดีต

คำสำคัญ: ภัยพิบัติ, ญี่ปุ่น, การสื่อสาร, สื่อโทรทัศน์, สื่อออนไลน์, ข้อมูลภัยพิบัติ

[GB 322 น259ก 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย Personal Data Protection for Thai Society

คำสำคัญ: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การละเมิดทาง online, ข้อมูลส่วนบุคคล, ความมั่นคง, สาธารณะ, สื่อ

[KR 36 ก445 2563]

 

GDPR ฉบับภาษาไทย

คำสำคัญ: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล, การเยียวยา, ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป, ความโปร่งใส, ความรับผิด, คณะกรรมการข้อมูลยุโรป, สภายุโรป, โทษ, องค์กรระหว่างประเทศ

[KR 36 จ549 2562]

 

หลักพื้นฐานของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการดำเนินการลงทุนระหว่างประเทศ

คำสำคัญ: กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ, การลงทุนระหว่างประเทศ, การลงทุน, หลักมโนธรรม, ความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ, สัญญาการลงทุน, สนธิสัญญาการลงทุน, การรับการลงทุน, ICSID Convention

[KJ 61 น464ห 2562]

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

คำสำคัญ: บริษัทมหาชน, องค์กรธุรกิจ, การจัดตั้งบริษัท, ทุน, ผู้ถือหุ้น, กรรมการ, การควบบริษัท, การแปรสภาพบริษัท, การเลิกบริษัท, การชำระบัญชี

[KS 51 น668ค 2562]

 

คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

คำสำคัญ: สัญญาซื้อขาย, กรรมสิทธิ์, ทรัพย์สิน, ขายฝาก, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้

[KS 38 ผ951ค 2562]

 

คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

คำสำคัญ: กฎหมายปกครอง, การกระทำทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิด, วิธีพิจารณาคดีปกครอง, ศาลปกครอง, อำนาจของศาลปกครอง

[KE 71 ส866ค 2562]

 

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 

คำสำคัญ: อัยการ, สำนักงานอัยการ, พนักงานอัยการ

[KU 121 ส866ห 2562]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

คำสำคัญ: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ราชาศัพท์, ราชบัณฑิตยสภา

[PL 4177 ร421ร 2563]


หนังสือหมวดเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง (S)

ภาคประชาสังคมญี่ปุ่นกับนโยบายด้านอาหารและการพัฒนาภาคเกษตร: กรณีศึกษา องค์กรภาคประชาสังคมที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐ

คำสำคัญ: การพัฒนาภาคเกษตร, นโยบายด้านอาหาร, องค์กรภาคประชาสังคม, Food Action Nippon, ญี่ปุ่น,ไทย

[S 544.5.J3 ส731ภ 2563]


หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล

คำสำคัญ: การศึกษาทางไกล, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุในชนบท, คุณภาพชีวิต

[ว LC 5257.T5 ส842ก 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี 2562 องค์การคลังสินค้า

คำสำคัญ: องค์การคลังสินค้า, ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานประจำปี 2562

[พณ 11 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คำสำคัญ: การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, รายงานประจำปี 2562, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

[รง 05 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

คำสำคัญ: กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม, พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม, รายงานประจำปี 2562

[กค 14 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 การยาสูบแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ: การยาสูบแห่งประเทศไทย, รายงานประจำปี 2562

[รก 06 1.1 2562]