สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : มกราคม 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
01
จำนวนหน้า :
30

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)

การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเป็นสถาบันของประชาชน

คำสำคัญ: การเสริมสร้างความเข้มแข็งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560, ประชาธิปไตยครึ่งใบ, คณะกรรมการระดับชาติ, ประธานพรรคแห่งชาติ, พรรคการเมืองไทย, ระบอบอำมาตยาธิปไตย, พรรคการเมืองอเมริกัน, พรรคการเมืองอังกฤษ, สถาบันการเมือง

[JQ 1749.A795 น641ก 2564]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

ความเป็นส่วนตัว : ความคิด ความรู้ ความจริง และพัฒนาการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)

คำสำคัญ: เยอรมนี, ความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ไทย, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

[KR 36 น114ค 2563]

 

GDPR ฉบับภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3)

คำสำคัญ: สภายุโรปและที่ประชุมยุโรป, สหภาพยุโรป, ข้อกำหนด, ข้อมูลส่วนบุคคล, ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล, การคุ้มครองข้อมูล

[KR 36 จ549 2563]

 

รอบโลกรัฐธรรมนูญ

คำสำคัญ: การปฏิรูปการเมือง, ดุลยภาพทางการเมือง, รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา, อำนาจนิติบัญญัติ, จีน, อังกฤษ, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส

[KD 35 พ343ร 2564]

 

ปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ปัญหา, พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562, ผู้บริโภค, นายทะเบียนกลาง, นายทะเบียนจังหวัด, สภาองค์กรของผู้บริโภค

[KP 68.4 ส643ป 2564]

 

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่หก พุทธศักราช 2554-2555

คำสำคัญ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลรัฐธรรมนูญ

[KD 70 ศ365จ 2564 ล.6]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

บทบาทของพลเมืองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตย

คำสำคัญ: การซื้อเสียง, การเลือกตั้ง, บทบาทของพลเมือง, ประชาธิปไตยไทย

[ว JQ 1749.A79 ถ282ป 2564]

 

การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ

คำสำคัญ: การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6, การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติ, อำนาจตุลาการ, พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

[ว KC 23 ฐ162ก 2564]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

ผลการดำเนินงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พฤษภาคม 2563 ถึงพฤษภาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสำคัญ: ผลการดำเนินงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 2563-2564, ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, ผู้นำฝ่ายค้าน
[สผ 71 1.2 2564]

 

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563

คำสำคัญ: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, การเงินของสหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร, ภาวะเศรษฐกิจ

[กษ 04 3.1 334 2563]

 

รายงานประจำปี 2564 กระทรวงพาณิชย์

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2564, กระทรวงพาณิชย์

[พณ – 1.1 2564]

 

รายงานประจำปี กรมบังคับคดี 2563

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2563, กรมบังคับคดี, การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้, สัญญาขายฝากที่ดิน, ที่ดิน, การไกล่เกลี่ยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

[ยธ 05 1.1 2563]

 

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2563, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

[อก 06 1.1 2563]

 

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2563

คำสำคัญ: รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา 2563, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, บุคลากรทางการวิจัย, ค่าใช้จ่าย

[วช – 7.3 658.57 2563]

 

คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (11 กุมภาพันธ์ 2563 – 21 พฤษภาคม 2564)

คำสำคัญ: คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 2563-2564, พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, ผู้นำฝ่ายค้าน

[สผ 71 1.2 2563-2564]

 

ผลการดำเนินงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พฤษภาคม 2563 ถึงพฤษภาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสำคัญ: ผลการดำเนินงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 2563-2564, ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, ผู้นำฝ่ายค้าน

[สผ 71 1.2 2564]