สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 : สิงหาคม 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
08
จำนวนหน้า :
28

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
     
คำสำคัญ: การปกครอง, ระบอบประชาธิปไตย, ไทย, พระมหากษัตริย์, พระประมุข, รัฐธรรมนูญ

[JC 423 พ343ค 2565]

 

รางวัลพระปกเกล้า 2564

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, ความโปร่งใส, ความสมานฉันท์, ความเหลื่อมล้ำในสังคม, รางวัล, พระปกเกล้า, รางวัลพระปกเกล้า 2564, สันติสุข, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[JQ 7153.3.A3 พ343ร 2564]

 

ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพในเอเชีย

คำสำคัญ: กระบวนการสันติภาพ, จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้หญิง สันติภาพในเอเชีย, สันติภาพ, อาเจะฮ์, ปากีสถาน, ไทย

[JZ 5578 อ555ผ 2565]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ โคลงอุสสาบารสปริวรรตจากต้นฉบับใบลานของหอสมุดแห่งชาติ ฉบับราชบัณฑิตยสภา    

คำสำคัญ: คำศัพท์, โคลงอุสสาบารส, ใบลาน, พจนานุกรม, วรรณกรรมท้องถิ่น, หอสมุดแห่งชาติ

[PL 4200.A52 ร421พ 2564]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

หลากมิติ หลายมุมมอง : การกำหนดนโยบายพรรคการเมืองไทย

คำสำคัญ:    การเมืองไทย, พรรคการเมือง, พรรคการเมืองไทย. นโยบายสาธารณะ

[ว JQ 1749.A795 ธ152ห 2564]

 

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
    
คำสำคัญ: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, การแพทย์, การสาธารณสุข, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, การปฏิรูประบบราชการไทย

[ว DS 578.32 ด495ผ 2564]

ยุทธศาสตร์การรองรับภาพอนาคตด้านความมั่นคง : เสถียรภาพทางการเมืองและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565-2580 (Future Proof
Strategies)

    
คำสำคัญ: ความมั่นคง, ธรรมาภิบาล, ประชาคมอาเซียน, Future Proof Strategies, ยุทธศาสตร์ชาติ, ยุทธศาสตร์การรองรับภาพอนาคตด้านความมั่นคง

[ว U 162 ย365]

 

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้นำสันติประชาธรรม

คำสำคัญ: การเงิน, การคลัง, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, ผู้นำสันติ, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ระบบเศรษฐกิจ, เสรีไทย

[ว DS 578.32 ป492ผ 2564]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี 2564 กรมประมง    

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2564, กรมประมง, ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์, ปลาตะเพียนขาวนีโอเมล, ปลิงทะเล, ปลาฉลามกบ

[กษ 05 1.1 2564]

 

รายงานประจำปี 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2564, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, เทคโนโลยีดิจิทัล

[ทก 02 1.1 2564]

 

รายงานประจำปี 2564 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2564, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, แรงงาน, สวัสดิการแรงงาน, คุ้มครองแรงงาน, การบริหารงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 

[รง 05 1.1 2564]

 

รายงานประจำปี 2564 การยาสูบแห่งประเทศไทย 

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2564, การยาสูบแห่งประเทศไทย, ยาสูบ, อุตสาหกรรมยาสูบไทย

[รก 06 1.1 2564]

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสำคัญ: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565, คุณธรรม, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ, ITA, สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส, ความโปร่งใส

[ปช 18 3.2 170 2565]

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสำคัญ: รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564, คุณธรรมและความโปร่งใส, หน่วยงานภาครัฐ, สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

[ปช 18 7.5 170 2564]

 

20 ปี ศาลปกครอง : ยืนหยัดความเป็นธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

คำสำคัญ: ศาลปกครอง, สำนักงานศาลปกครอง, คดีปกครอง

[ศป – 8.2 2564]