สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 : กันยายน 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
09
จำนวนหน้า :
34

 

คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่อ
อ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา (B)


84 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์

คำสำคัญ: ประสิทธิ์ สุทธิพันธุ์, พระสุธีรัตนาภรณ์, พระเทพประสิทธิมนต์, สมเด็จพระมหาธีราจารย์, สามเณร, วัดยานนาวา, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร, พระอารามหลวง, กวีนิพนธ์, คติธรรม, คำสอน

[BQ 978 ม686ป 2564]

 

พระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์

คำสำคัญ: พระสงฆ์, สาธารณสงเคราะห์, นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์, สังคมสุขภาวะ

[BQ 6140 พ399 2564]

 

พระนิพนธ์สมเด็จป๋า

คำสำคัญ: สมเด็จป๋า, พระนิพนธ์, ไกลวัด, มงคลชีวิต, วัดโพธิ์, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

[BQ 5345 ส728พ 2564]

 

16 อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพน
 
คำสำคัญ: อธิบดีสงฆ์, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดโพธาราม, วัดโพธิ์, วัดพระเชตุพน

[BQ 843 ส728 2564]

 

หลักการและวิธีการงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ

คำสำคัญ: สาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ, พระสงฆ์, นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์, ระบบแห่งวินัย    

[BQ 4750.S6 พ686ห 2564]


หนังสือหมวดภูมิศาสตร์ทั่วไป (G)


เศรษฐกิจสีน้ำเงิน คู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย

คำสำคัญ: นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย, เศรษฐกิจสีน้ำเงิน, เศรษฐกิจทางทะเล

[GC 1023.81.T5 ศ854 2562]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

50 Years : The Making of The Modern Thai Economy กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

คำสำคัญ: เศรษฐกิจสมัยใหม่, วิกฤตต้มยำกุ้ง, ตลาดหุ้น, แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1, อสังหาริมทรัพย์, The Making of Modern Thai Economy

[HC 445 ก318ห 2565]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (J)

“In Their Views” บทสัมภาษณ์จาก 5 นักวิชาการ

คำสำคัญ: การเมือง, คอมมิวนิสต์, ประชาธิปไตย, ประชานิยม, สหภาพแรงงาน, สัมภาษณ์

[JA 71 อ732 2565]

 

รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2564 : บทสำรวจว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤตโควิด-19  

คำสำคัญ: รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ 2564, การกระจายอำนาจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล, อบจ., นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, โควิด-19, โรคระบาด

[JS 7153.3.A2 อ324ร 2564]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

กฎหมายว่าด้วยคำนำหน้านามและชื่อสกุล
    
คำสำคัญ: พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548, คำนำหน้านาม, ชื่อสกุล, นามบุคคล

[KE 206 ก125ก 2564]

 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช

คำสำคัญ: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, การคุ้มครองพันธุ์พืช, การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่, พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542, สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช, อนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 1991, สหราชอาณาจักร

[KO 84 น191ก 2565]

 

กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน
    
คำสำคัญ: กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน, การลงโทษเยาวชน, การลงโทษ, การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน, ศาลเยาวชนและครอบครัว, ฝรั่งเศส, ไทย, การพิพากษา

[KT 104.1 ภ378ก 2565]

 

คู่มือสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย

คำสำคัญ: การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย, คู่มือ, หลักเกณฑ์การตรวจสอบ

[KC 23 ส824ค 2564]

 

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา

คำสำคัญ: พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564, การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย, การตราพระราชบัญญัติ, กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

[KD 211.2 ส226พ 2564]

 

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 11
        
คำสำคัญ: คำพิพากษา, คำวินิจฉัย, คดีปกครอง, แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง, ศาลปกครอง

[KE 152 ศ365น 2565 ล.11]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการตายผิดธรรมชาติของประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น 

คำสำคัญ: การสืบสวนการตายผิดธรรมชาติ, การชันสูตรพลิกศพ, การสอบสวนการตาย, ประเทศไทย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศญี่ปุ่น, นิติวิทยาศาสตร์, แพทย์นิติเวช

[ว KU 158 จ389ก 2563]

 

การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 

คำสำคัญ: การเมืองไทย, ความคิดทางการเมือง, วรรณกรรม, นักเขียนอีสาน, การเมืองบนท้องถนน, นักการเมือง

[ว PN 98.P64 จ487ก 2564]

 

ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิด กรณีศึกษาและการนำมาใช้ในประเทศไทย
    
คำสำคัญ: การตีความกฎหมาย, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, กระบวนการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

[ว JF 1001 ป672ป 2564]

 

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2563
    
คำสำคัญ: การบริการสาธารณะ 2563, ความเชื่อมั่น, สรุปผลการสำรวจ 2545-2563, สถาบันพระปกเกล้า, พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, คอร์รัปชัน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ความพึงพอใจ

[ว JQ 1746.Z15P82 พ343ค 2564]

 

การเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ

คำสำคัญ: การเงินพรรคการเมืองไทย, พรรคการเมือง, เงินบริจาคและลักษณะต้องห้าม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

[ว JQ 1749.A795 อ366ก 2564]


หนังสือหมวดอ้างอิง

พระอุโบสถวัดโพธิ์

คำสำคัญ: โบสถ์วัดโพธิ์, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดโพธิ์, วัดโพธาราม, พระอารามหลวง, ศิลปกรรม

[อ AG 160.8 ศ343พ 2562]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2564

คำสำคัญ: สรุปผลงานวุฒิสภา 2564, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สภาจำลองสัญจร

[สว 02 1.2 2564]