อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจํานวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรําคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าวทําได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ สมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ข้อความดังกล่าว คือ หลักการและเหตุผล ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แต่พระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ไม่ได้ใช้บังคับแก่หน่วยงานหรือการดำเนินการบางประการ ซึ่งข้อยกเว้นเหล่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562