รายงานการเข้าร่วมการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ และการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม

การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ และการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร SM Tower สนามเป้า กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากรเชี่ยวชาญ
  2. นายวิริยะ คล้ายแดง, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  3. นายสิฐสร กระแสสุนทร, วิทยากรชำนาญพิเศษ
  4. นางสาวอัญชลี จวงจันทร์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  5. นายจีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช, วิทยากรชำนาญการ
วันที่เข้าร่วม :
2561-11-06
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :