รายงานการเข้าร่วมประชุม การเสวนาเพื่อการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย

การเสวนาเพื่อการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Infinity 1-2 ชั้นกราวด์ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
 1. นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 2. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 3. นางสุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากรเชี่ยวชาญ
 4. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากรเชี่ยวชาญ
 5. นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
 6. นายจันทมร สีหาบุญลี, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
 7. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
 8. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
 9. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
 10. นางสาวศรันยา สีมา, นิติกรชำนาญการพิเศษ
 11. นางรติมา คชนันท์, วิทยากรชำนาญการ
 12. นายรณชัย โตสมภาค, วิทยากรชำนาญการ

 

วันที่เข้าร่วม :
2561-07-24
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :