รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปฏิรูปตำรวจไทย : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปฏิรูปตำรวจไทย : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2550 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วม :
 1. นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1     
 2. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8ว.     
 3. นางสาวนวรัตน์ นพคุณ, วิทยากร 7     
 4. นายชงคชาญ สุวรรณมณี, วิทยากร 7     
 5. นางสาววัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ, วิทยากร 6     
 6. นายยอดชาย วิถีพานิช, วิทยากร 6     
 7. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6     
 8. นางสาวอรณิช เมธีวิบูลวุฒิ, วิทยากร 5     
 9. นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, วิทยากร 5     
 10. นางสาวศรันยา สีมา, วิทยากร 4     
 11. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกร 3     
 12. นางสาวสุชิตา วิจิตรเตมีย์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
วันที่เข้าร่วม :
2550-01-10
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :