รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โอกาสและทางเลือกใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โอกาสและทางเลือกใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศ จัดโดย หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพลังงานแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว.
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
วันที่เข้าร่วม :
2550-02-02
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :