รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จัดโดยสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันนโยบายศึกษา สนับสนุนโดยมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และศูนย์บริหารกิจการท้องถิ่นที่ดี สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้องภาณุรังษี เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.    
  2. นายชงคชาญ สุวรรณมณี, วิทยากร 7 ว.    
  3. นางสาววัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ, วิทยากร 6    
  4. นางสาวอรณิช เมธีวิบูลวุฒิ, วิทยากร 5    
  5. นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, วิทยากร 5    
  6. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกร 3    
  7. นางสาวนันทา หวังสมนึก, เจ้าหน้าที่ธุรการ 6    
  8. นายสุเทพ น้อยนารถ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-02-16
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
แฟ้มข้อมูล :