รายงานการเข้าร่วมการศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4 แห่ง

การศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดมารวย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.00-16.00 น. 

20 เมษายน 2550 : ห้องสมุดมารวย
27 เมษายน 2550 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
18 พฤษภาคม 2550 : อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
28 พฤษภาคม 2550 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าร่วม :

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

1. นางกัลยญาณี ฉุนฉลาด บรรณารักษ์ 8 ว. 
2. นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล บรรณารักษ์ 7 ว. 
3. นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์ บรรณารักษ์ 7 ว. 
4. นางสาว พจพิณ พรมเอี่ยม บรรณารักษ์ 6 
5. นางสาวสายฝน ดีงาม บรรณารักษ์ 6 
6. นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์ บรรณารักษ์ 6 
7. นางสาวภัลลิกา บุษมงคล บรรณารักษ์ 5 
8 . นายบัณฑิต อุทาวงค์ บรรณารักษ์ 4 
9. นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี บรรณารักษ์ 4 
10. นางสาวอนัญญา ทิมเกตุ บรรณารักษ์ 4 
11. นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์ บรรณารักษ์ 4 
12. นางสาววัชราพร ยอดมิ่ง นิติกร 3 
13. นางสาววศินี มั่นกลัด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6 
14. นางสุกัญญา กัลยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6 
15. นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 
16. นางสารภี ช้างพลี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4 
17. นางสาวญานิกา เฟื่องฟุ้ง เจ้าพนักงานธุรการ 5 
18. นางสาวปรมาภรณ์ คงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

1. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ 7 ว. 
2. นางจินตนา เอี่ยมคง บรรณารักษ์ 6 
3. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ บรรณารักษ์ 5 
4. นางสาวชัชฎา จูฑะรักษ์ บรรณารักษ์ 4 
5. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ บรรณารักษ์ 4 
6. นางขัตติยา ทองทา บรรณารักษ์ 4 
7. นางสาวนราภัทร เพชรมณี บรรณารักษ์ 4 
8. นายใหม่ มูลโสม บรรณารักษ์ 4 
9. นางสาวสุนันท์ พงษ์วิเชียร เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
10. นางสาวสุกานดา ภาคีวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 
11. นางสาวเพชรินทร์ เรืองบุญ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4 
12. นางสาวเจตนนาฎ สุวรรณดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 
13. นางสาวปภาดา สุประพัฒน์โภคา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 
14. นางสาว วรวรรณ พรมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2

สำนักพัฒนาบุคลากร

1. นางสาวรุ่งอรุณ ยาทา นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว. 
2. นางสาวพัทธนันท์ สัทธาพงษ์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว. 
3. นางจุรีพร ไชยจรัส นักวิชาการช่างศิลป์ 7 
4. นางสาวพจนาวลัย ภูมิศักดิ์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 
5. นางธิรารัตน์ สัจจะธรณ เจ้าพนักงานธุรการ 6 
6. นางวันทย โตธนรุ่งโรจน์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 
7. นางสาวอัญมณี สัจจาสัย นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 
8. นางสาวสุจรรยา พลอยเพชร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 
9. นายสุธิศักดิ์ อรรถประดิษฐ์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 
10. นางสาวธาสินี กานันชัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4

วันที่เข้าร่วม :
2550-04-20 ถึง 2550-05-28
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :