รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ทิศทางและพัฒนาการ Website Design สำหรับห้องสมุดยุคดิจิทัล

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ทิศทางและพัฒนาการ Website Design สำหรับห้องสมุดยุคดิจิทัล จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 10 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  2. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วันที่เข้าร่วม :
2557-09-08
ปีที่เข้าร่วม :
2557
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :