รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA

โครงการสัมมนาทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.30 - 17.30 น. ณ ห้อง Workshop ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 5 อาคารเอ็มโพเรียม กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวสายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
วันที่เข้าร่วม :
2558-09-25
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
แฟ้มข้อมูล :